6 października 2022, imieniny Artura, Brunona, Fryderyki

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Banki  SodaBlast System. Nowoczesny biznes w zasięgu ręki   Upadłość konsumencka  Praca  Ubezpieczenia  Rodzina  Jak przesłać pieniądze?  Prawo w ruchu drogowym  Przyszłość przelewów w rękach FinTech  Budujemy ogrodzenie. Jak to zrobić zgodnie z prawem?  Kody rabatowe - sposób na tańsze zakupy  Forex - zasady, o których musisz wiedzieć  Jak napisać dobre ogłoszenie o sprzedaży samochodu?
Rozstanie z pracodawcą

Zwolnienie z pracy. Jak samemu odejść z pracy. Zwolnienia grupowe.

Zwolnienie z pracy. Pracodawca nie może zwolnić nas tak, po prostu, musi podać powody. A my możemy się bronić.


Pracodawca, rozwiązując umowę o pracę ma obowiązek wskazać przyczynę swojej decyzji, ponadto nie może tego zrobić w sposób lakoniczny, ogólnikowy i niezrozumiały dla pracownika.

- Przyczyna na którą się powołuje musi być prawdziwa, rzeczywista i konkretna. Czyli, np. jeśli była nią utrata zaufania, czy przydatności do pracy, trzeba dokładnie wskazać dlaczego nastąpiła, z jakiego powodu. Pracodawca powinien również zamieścić informację o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy – podkreśla Tomasz Gołębiowski, radca prawny.


fot. ShutterstockW wypadku zwolnienia dyscyplinarnego, bez zachowania okresu wypowiedzenia, pracodawca musi również szczegółowo je uzasadnić. Szef ma prawo rozwiązać w ten sposób umowę o pracę, gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie lub utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu (np. kierowca stracił prawo jazdy z powodu naruszenia prawa drogowego). Prawo nie precyzuje o jakie ciężkie naruszenia obowiązków chodzi, ale musi być to działanie umyślne, a także dojść do rażącego niedbalstwa, np. pracownik pił alkohol w pracy, nadużywał stanowiska, przywłaszczył sobie mienie firmy, odmawiał stawienia się do pracy. Pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie nie później niż miesiąc od chwili, kiedy dowiedział się o nagannym postępowaniu pracownika.

Często zdarza się, że pracodawca stara się nakłonić pracownika do zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zamiast wręczyć wypowiedzenie z zachowanie warunków wypowiedzenia. Dla pracodawcy takie rozwiązanie jest korzystne, ponieważ może rozwiązać stosunek pracy nawet natychmiast, najczęściej nie ponosząc większych kosztów. Proponując zwolnienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia będzie musiał nas zatrudniać, jeszcze przez określony czas, zależny od stażu pracy, nawet 3 miesiące lub wypłacić odprawę równą np. trzymiesięcznym wynagrodzeniom.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być korzystne tylko wtedy gdy sami chcemy szybko zmienić pracę lub kiedy faktycznie dopuściliśmy się ciężkiego przewinienia wobec pracodawcy i grozi nam uzasadnione zwolnienie dyscyplinarne.

Jeśli uważamy, że zwolnienie z pracy było nieuzasadnione mamy 7 dni (od otrzymania wypowiedzenia) na odwołanie się do sądu pracy. - W sądzie możemy domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania równego trzymiesięcznym zarobkom – informuje Tomasz Gołębiowski. Proces sądowy może być dość długotrwały i uciążliwy, ale warto to zrobić, nie tylko dla odszkodowania, ale także dla własnej satysfakcji, zwłaszcza gdy czujemy się pokrzywdzeni. Niektórzy pracodawcy wręczają nieuzasadnione wypowiedzenia, czując się bezkarni, ponieważ wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Jeśli chcemy szybko odejść z pracy?

Zawsze mamy prawo odejść, pracodawca nie może nas zatrzymać, są jednak pewne warunki. W takiej sytuacji składamy oświadczenie o rezygnacji z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenie zależy od czasu zatrudnienia w danej firmie. Gdy pracujemy krócej niż sześć miesięcy wynosi on 2 tygodnie, jeśli staż w tej firmie przekracza 6 miesięcy, okres wypowiedzenia powinien trwać miesiąc, aż 3 miesiące będziemy musieli przepracować przed odejściem, gdy jesteśmy zatrudnieni co najmniej 3 lata. Trzeba pamiętać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca. Na przykład złożyliśmy je 10 sierpnia, trzy miesiące mijają więc 10 listopada, ale faktycznie okres wypowiedzenia mija 30 listopada (z końcem miesiąca).

Poprzez wypowiedzenie możesz rozwiązać umowę o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony lub na okres próbny, wyjątkowo także na czas określony jeśli została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy i obie strony uwzględniły taką możliwość w jej treści. Nie można w ten sposób rozwiązać umowy zawartej na okres zastępstwa, do wykonania określonego zadania oraz na czas określony, poza wspomnianym wcześniej wyjątkiem.

Jeśli zależy nam na szybkim odejściu z pracy, warto zaproponować pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jest to zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika, że rozwiązują umowę o pracę w określonym dniu, wymaga więc zgody także pracodawcy, jeśli odmówi, umowa nie może zostać zawarta.

Przepisy Kodeksu pracy nie wymagają aby to porozumienie zostało zawarte na piśmie, jednak bezpieczniej zrobić to w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać imię, nazwisko, stanowisko pracy oraz nazwę i adres zakładu. W treści musi znaleźć się zdanie: „rozwiązuje się stosunek pracy za porozumieniem stron od dnia…” oraz podpis pracodawcy i pracownika. Umowę trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach.

Inną możliwością szybszego rozstania się z pracodawcą jest skrócenie okresu wypowiedzenia. Można poprosić o to pracodawcę nawet ustnie, ale informacja o skróceniu okresu wypowiedzenia musi znaleźć się porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę. W tym wypadku pracodawca również musi wyrazić zgodę.

Szybko i bez zgody firmy możemy rozwiązać umowę z winy pracodawcy, czyli gdy łamie on podstawowe obowiązki: nie wypłaca wynagrodzenia lub robi to nieterminowo, nie udziela urlopów wypoczynkowych, nie przestrzega przepisów BHP. W tym wypadku ciężar udowodnienia win pracodawcy spadnie na pracownika.

Zwolnienia grupowe

Jest to rozwiązanie umowy o pracę z częścią pracowników zakładu z przyczyn niedotyczących samych zatrudnionych (bez ich winy), ale wynikających z sytuacji firmy. Przyczynami zwolnień grupowych mogą być: sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa (np. brak pieniędzy na wynagrodzenia za pracę), likwidacja stanowisk pracy, redukcja etatów, zmiany organizacyjne, których skutkiem jest zmniejszenie zatrudnienia, ogłoszenie upadłości firmy bądź jej likwidacja. Zwolnienia grupowe mogą być przeprowadzane w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad dwudziestu pracowników.

Pracodawca ma obowiązek skonsultować zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych ze wszystkimi związkami działającymi w zakładzie, nawet jeśli pracownicy do nich nie należą. Jeśli nie ma w firmie związków, konsultacje przeprowadza się z przedstawicielami pracowników. Zwolnienia takie mogą się odbyć drogą rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub mocy porozumienia stron. Gdy zakład jest w stanie upadłości lub likwidacji okres wypowiedzenia może zostać skrócony do 1. miesiąca. Za pozostały czas wypowiedzenia pracownik powinien otrzymać odszkodowanie.

Pracownikom zwalnianym grupowo przysługuje odprawa, która równa jest miesięcznym zarobkom, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięczna – od 2 do 8 lat, trzymiesięczna – powyżej 8 lat.
Szczególnej ochronie podlegają osoby, którym do emerytury pozostało mniej niż 4 lata, kobiety w ciąży, osoby na urlopie macierzyńskim, niektórzy funkcyjni związkowcy, społeczni inspektorzy pracy. Nie można ich zwolnić, dopuszczalna jest jedynie zmiana dotychczasowych warunków pracy.

Pytania do prawnika

Odpowiada: Tomasz Gołębiowski, radca prawny

Odchodzę z pracy za porozumieniem stron, czym mam prawo do odprawy?

W takiej sytuacji odprawę może otrzymać pani tylko wtedy, gdy możliwe jest wskazanie przyczyn rozwiązania umowy i nie mogą one dotyczyć pracownika, np. zostaje zlikwidowane jego stanowisko pracy.

Chcę rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, ale nie wykorzystałam w pełni urlopu wypoczynkowego, czego mogę domagać się od pracodawcy?

Pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne.

Czy przysługują nam dni wolne na poszukiwanie nowej pracy, jeśli otrzymaliśmy wypowiedzenie?

Tak. W wypadku, gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca, przysługują nam 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące, mam do dyspozycji 3 dni. Za ten czas przysługuje nam pełne wynagrodzenie. Powyższe prawo obowiązuje również gdy mieliśmy umowę na czas próbny i określony. Warto pamiętać, że jeśli sami składamy wypowiedzenie nie przysługują nam dni wolne na poszukiwanie pracy.

A jak jest z premiami, czy nagrodą jubileuszową, które przysługują nam w roku, w którym odchodzimy z pracy z powodu wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę?

Jeśli premia lub nagroda stanowią stały element wynagrodzenia, jest to zapisane w umowie o pracę, wtedy przysługuje nam część premii lub nagrody proporcjonalnie do czasu wykonywanej pracy. Jeśli np. w danym roku przepracowaliśmy 6 miesięcy, przysługuje nam połowa premii rocznej. Gdy natomiast premia jest uznaniowa, pracodawca może nam jej nie wypłacić.

Przydatne adresy:

Państwowa Inspekcja Pracy: www.pip.gov.pl
Poradnik internetowy: www.kadrowe.pl

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe