6 października 2022, imieniny Artura, Brunona, Fryderyki

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Banki  SodaBlast System. Nowoczesny biznes w zasięgu ręki   Upadłość konsumencka  Praca  Ubezpieczenia  Rodzina  Jak przesłać pieniądze?  Prawo w ruchu drogowym  Przyszłość przelewów w rękach FinTech  Budujemy ogrodzenie. Jak to zrobić zgodnie z prawem?  Kody rabatowe - sposób na tańsze zakupy  Forex - zasady, o których musisz wiedzieć  Jak napisać dobre ogłoszenie o sprzedaży samochodu?
Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie. Majątek wspólny małżonków. Intercyza.

Podział majątku. Nie każdy związek trwa do końca życia. Bywa, że małżeństwa i konkubinaty się rozpadają, często pozostaje po nich spór o podział majątku. Warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją.

Od chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, dzieje się tak z mocy ustawy. Od tej chwili majątek gromadzony w trakcie małżeństwa jest wspólną własnością, niezależnie, czy np. jeden z małżonków ma większe dochody od drugiego.

Majątek wspólnym są więc:

  1. wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej małżonków,
  2. środki zgromadzone na rachunkach bankowych, w funduszach emerytalnych oraz nieruchomości,
  3. samochody, przedmioty codziennego użytku.

Nie wszystko jest jednak wspólne, niektóre dobra są majątkiem osobistym każdego z małżonków. Są to np.:

  1. nagrody za osobiste osiągnięcia, nagrody branżową,
  2. dochody z praw autorskich, patentów, czy wynalazków,
  3. odszkodowanie za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, wyjątkiem jest renta z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy, która jest majątkiem wspólnym małżonków.

Jeśli przed małżeństwem jeden z małżonków kupił dom, samochód, przedmioty użytkowe lub osobiste, pozostają one jego osobistym majątkiem. A gdy zechce sprzedać np. swoją działkę i za pieniądze ze sprzedaży kupić samochód? Wtedy on również będzie tylko jego własnością, zgodnie z zasadą surogacji, która obowiązuje od stycznia 2005 r. Gdy jednak pieniądze ze sprzedaży przeznaczy na kupno rzeczy, które stanowią typowe wyposażenie mieszkania, np. pralka, lodówka, odkurzacz, czy meble staną się one własnością wspólną małżonków. Własnością osobistą będą natomiast przedmioty lub pieniądze otrzymane w spadku lub jako darowizna.

Intercyza

Małżonkowie mogą nie zgodzić się na wspólnotę majątkową. W takim wypadku, przed zawarciem małżeństwa powinny zawrzeć notarialną umowę o rozdzielności majątkowej, tzw. intercyzę. Podpisane takiego porozumienia jest czasem postrzegane jako brak zaufania między małżonkami, czasami jednak dzięki niej można uniknąć kłopotów, jeśli np. jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, oboje odpowiadają wspólnym majątkiem, gdy nie ma rozdzielności. Jeśli w takiej sytuacji dojdzie np. do egzekucji komorniczej, wierzyciele nie mogą zająć majątku współmałżonka. Warunkiem jest, aby zobowiązania powstały w okresie obowiązywania rozdzielności majątkowej. Podpisując intercyzę tracimy jednak prawo do wspólnego z mężem rozliczania się z podatku dochodowego.

Często zdarzają się związki w których jeden z małżonków jest aktywny zawodowo, utrzymuje dom, robi karierę, pomnaża majątek. Drugi również ciężko pracuje zajmując się domem, wychowując dzieci, ale majątku nie pomnaża. Więc na wypadek rozwodu, gdy istnieje rozdzielność majątkowa, może zostać z niczym. Jest jednak na to sposób, Kodeks rodzinny wprowadził niedawno tzw. rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Podczas rozwodu obliczany jest wtedy dorobek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa przez każdego z małżonków i stronie uboższej sąd może przydzielić część majątku wypracowaną przez współmałżonka.

Spisując umowę przedmałżeńską można także rozszerzyć wspólnotę majątkową na dobra, które były własnością każdego z małżonków przed ślubem. Ustawa daje również możliwość ograniczenia wspólnoty majątkowej.

Rozwód, i co dalej?

Według polskiego prawa małżeńskiej wspólnoty majątkowej nie można dzielić w trakcie trwania związku, lecz dopiero po orzeczeniu rozwodu. Najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu po rozwód bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo czasu i pieniędzy, gdyż unikniemy długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. Możemy również ograniczyć dzielenie majątku tylko do niektórych jego składników, resztę odkładając na później, w wypadku postępowania sądowego nie jest to możliwe.

Do podziału ruchomości (samochód, meble, sprzęt agd, itp.) oraz praw majątkowych (np. lokaty bankowe, fundusze oszczędnościowe) wystarczy pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi, określając ich wartość oraz sposób podziału. Jeśli okaże się, że wartość przydzielonych każdej stronie przedmiotów nie jest równa, w gestii małżonków pozostaje ustalenie odpowiednich dopłat czy spłat. Nie jest to jednak konieczne. Podział nieruchomości, w tym spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu powinien być dokonany w formie aktu notarialnego, inaczej umowa będzie nieważna.

Sąd dzieli majątek

Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, pozostaje sąd. Trzeba zacząć od złożenia wniosku, w którym powinniśmy określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności, np. umowa kupna – sprzedaży, akt notarialny. W wypadku podziału nieruchomości trzeba dołączyć także odpis z księgi wieczystej. Jeżeli dojdzie do sporu między małżonkami, konieczne będą dowody na poparcie naszych racji lub będziemy musieli powołać świadków.  Skład i wartość majątku, który dzielimy ustala sąd.

Wszystkie koszty związane z postępowaniem sądowym, czyli opłata sądowa (1 tys. zł), wynagrodzenie biegłego (od kilkuset do kilku tysięcy złotych), ponoszą oboje małżonkowie.

Sąd może zdecydować o podziale majątku wspólnego przez: 

  • podział w naturze (fizyczny podział rzeczy),
  • przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność – plus obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka,
  • sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Konkubinat bez praw

Konkubinat choć pełni podobną rolę do małżeństwa jest dyskryminowany przez polskie prawo. Osobom żyjącym w wolnym związku nie przysługują prawa ustanowione dla małżonków, m.in. wspólnota majątkowa. Decydując się na taki związek mamy jednak możliwość zabezpieczenia swoich praw i interesów po rozpadzie konkubinatu oraz dochodzenia praw majątkowych.

Taką możliwość daje podpisanie umów między partnerami. Mogą one dotyczyć spraw majątkowych, dysponowania finansami, prowadzenia domu, wychowania dzieci, finansowania ich nauki, itd. Najczęściej spotykana umową jest zawarcie spółki cywilnej lub wprowadzenie współwłasności w częściach ułamkowych, najlepiej aby były one podpisane przed notariuszem. W razie zawierania ważnych umów majątkowych, np. kupno mieszkania, warto aby na umowie znalazły się nazwiska obu partnerów.

Jeśli związek się rozpadł i nastąpił spór dotyczący podziału majątku, możliwe jest rozliczenie konkubinatu w sądzie. Wtedy możemy domagać się zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści przez partnera, gdy np. korzystał z naszych pieniędzy, aby podnieść kwalifikacje zawodowe. Inna możliwością jest ustalenie udziału partnerów w majątku nabytym w okresie niezakłóconego trwania związku. Postępowanie jest jednak długie i uciążliwe, ponieważ sąd musi zbadać każdy składnik majątku i ocenić czy należy on do majątku wspólnego konkubentów i w związku z tym  podlega podziałowi.

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe